телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Повноваження

Забезпечує здійснення у межах, наданих законодавством, самоврядних повноважень виконавчих органів міської ради та делегованих повноважень органів виконавчої влади на території громади, додержання на території громади Конституції та законів України, виконання актів Президента України та органів державної виконавчої влади, прийнятих у межах їх компетенції.

Організовує, в межах наданих законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує ухвалені рішення міської ради, виконавчого комітету. Видає розпорядження у межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо:
– кандидатур на посаду секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету та старост;
– кількісного та персонального складу виконавчого комітету міської ради;
– структури, загальної чисельності апарату управління міської ради та її виконавчих органів;

Здійснює загальне керівництво міської ради та її виконавчого комітету.

Скликає сесії міської ради, засідання виконавчого комітету, вносить пропозиції та формує їх порядок денний, головує на їх засіданнях.

Забезпечує: підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її компетенції; оприлюднення затверджених міською радою програми, міського бюджету та звітів про їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної власності. Вирішує питання про їх матеріальне заохочення.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що підпорядковані центральним органам державної виконавчої влади, відомствам і т.п., якщо інше не передбачене законодавством.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних, цільових у тому числі валютних/ та інших коштів, використовує їх за призначенням, визначеним міською радою.

Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства України.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчих органів.

Відповідно до вимог чинного законодавства України укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради.

Забезпечує дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань. Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з органами прокуратури, служби безпеки, національної поліції.

Здійснює, передбачені чинним законодавством, заходи щодо захисту життя людей, їх здоров’я та прав, підтримання громадського порядку, збереження матеріальних цінностей у разі виникнення стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

Забезпечує, через уповноважених осіб, проведення заходів щодо боротьби з корупцією та запобігання її проявам в апараті міської ради та її виконавчих органах.

Бере участь згідно з чинним законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, організаціями і установами, сприяє організації та проведенню військових навчальних зборів.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на терирорії громади та її штабом.

В межах своїх повноважень сприяє належному функціонуванню військових частин Збройних Сил України, що дислокуються на території громади, виконанню у повному обсязі покладених на них завдань.

Забезпечує реалізацію міжнародних зобов’язань України.

Є розпорядником кредитів по міському бюджету та поточному рахунку виконавчого комітету.

Координує діяльність заступників голови, керуючого справами, старост і членів виконавчого комітету міської ради.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами,якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Здійснює керівництво діяльністю виконавчих органів міської ради:
– фінансового управління;
– відділу бухгалтерського обліку і звітності;
• юридичного відділу.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, сприяє діяльності та забезпечує взаємодію з правоохоронними органами, підприємствами, установами та закладами, громадськими організаціями, громадянами та органами виконавчої влади.


© Ковельська міська рада.