телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Відділ земельних ресурсів

 • Відомості

  Відомості

  Адреса

  45000, вул.Незалежності,73, м.Ковель

  Контакти

  zemmvk@gmail.com

  (03352)61755

  Начальник відділу Логвінов Вадим Григорович

     Загальні положення

  1)      Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Ковельської міської ради, який забезпечує роботу щодо вирішення питань у галузі земельних відносин.

  2)      Відділ є підзвітним і підконтрольним Ковельській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Ковельської міської ради, міському голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

  3)      Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Ковельської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Ковельської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормами чинного законодавства України.

  4)      Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

            Основними завданнями Відділу є:

  1)      забезпечення проведення земельної реформи з урахуванням інтересів держави та Ковельської територіальної громади;

  2)      здійснення самоврядного контролю за додержанням земельного законодавства;

  3)      організація, координація і здійснення землеустрою;

  4)      реалізація державних, розроблення і здійснення міських програм раціонального використання та охорони земель.

              Відділ відповідно до покладених на  нього завдань:

  1)      в межах своїх повноважень забезпечує розгляд і вирішення питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель Ковельської територіальної громади;

  2)      готує, подає у встановленому порядку на затвердження Ковельській міській раді проекти місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, пропозиції щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою;

  3)      проводить роботу з роз’яснення юридичним та фізичним особам питань щодо порядку оформлення прав власності або користування  земельними ділянками;

  4)      проводить розгляд звернень і клопотань фізичних і юридичних осіб з повним пакетом документів, необхідних для вирішення питання по суті щодо надання у власність (в т.ч.шляхом викупу), користування (в т.ч. на умовах оренди), вилучення, зміни цільового призначення земельних ділянок тощо;

  5)      розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

  6)      організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;

  7)      у межах своєї компетенції вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства;

  8)      організовує виконання рішень Ковельської міської ради та її виконавчого комітету з питань регулювання земельних відносин;

  9) здійснює координацію робіт по підготовці проведення земельних аукціонів;

  10)  організовує підготовку, укладення та веде облік договорів оренди земельних ділянок;

  11) організовує роботи по виготовленню землевпорядної та земельнооціночної документації;

  12)  веде облік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, переданих у комунальну власність Ковельської територіальної громади, у відповідності до діючого Законодавства;

  13) організовує роботу, необхідну для  державної  реєстрації земельних ділянок, обмежень їх у використанні, скасування такої реєстрації, виправлення помилок  у відомостях Державного земельного кадастру;

  14) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями комунальної власності, в тому числі новопереданими землями  сільськогосподарського призначення;

  15) вносить до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

  16) координує роботу землевпорядників громад, території яких ввійшли до складу Ковельської територіальної громади;

  18) представляє за дорученням міського голови інтереси міської ради, її виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду земельних спорів;

  17) в умовах особливого періоду відділ діє відповідно до мобілізаційних планів і завдань.

            Відділ має право:

  1)      звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2)      залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3)      скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  4)      контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконання наказів;

  5)      взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами влади, представницькими органами, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян у процесі виконання покладених на нього завдань.

   

 • Працівники

  Начальник відділу 

  Логвінов Вадим Григорович

  Заступник начальника відділу

  Лонюк Алла Валеріївна

  Головні спеціалісти

  Ящук Світлана Іванівна
  Наконечна Леся Іванівна
  Демчук Людмила Анатоліївна
  Журавська Наталія Володимирівна

  Савіна Валентина Ярославівна
  Прадійчук Анатолій Семенович
  Апостол Алла Яківна

 • Публічна інформація

  Інформація про земельні відносини щодо земель сільськогосподарського призначення  в умовах воєнного часу

   

  Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (№2145-ІХ від 24.03.2022 р., набрання чинності із 07.04.2022 р.), який спрямований на швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво сільськогосподарської продукції в умовах воєнного стану шляхом спрощення процедури надання в оренду таких земель.

  Законом передбачається:

  1. Поновлення на один рік, без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
  2. Встановлення наступних умов договорів оренди земельних ділянок державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в умовах воєнного стану:

  1)  строк оренди не може перевищувати одного року. Такий однорічний договір оренди землі не можна поновлювати, укладати на новий строк і він припинятиметься зі спливом терміну, на який був укладений;

  2) розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок.  Для визначення розміру орендної плати застосовується середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області, яка для Волинської області становить 21806 грн. за 1 га. Отже, орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення не може перевищувати 1744,48 грн. за 1 га;

  3)  встановлення жорстких обмежень щодо використання земельних ділянок c/г призначення орендарями, в тому числі із забороною змінювати склад угідь, передавати ділянки в суборенду, змінювати цільове призначення земельної ділянки, поділ чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, здійснення будівництва, тощо.

  1. Укладання договорів оренди землі лише в електронній формі та без проведення земельних торгів;
  2. В умовах обмеженого функціонування та недоступності Державного земельного кадастру і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, формування земельних ділянок, з метою передачі їх в оренду, здійснюється без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їм кадастрових номерів, на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка є додатком до договору оренди землі.
  3. Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення не підлягє державній реєстрації. Договори оренди землі реєструються районними військовими адміністраціями у «Книзі реєстрації землеволодінь та землекористувань в умовах воєнного стану». Договір оренди землі передається електронною поштою центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин –Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області.
  4. На час воєнного періоду забороняється:

  1) безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність;

  2) формування земельних ділянок (крім тих, що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва);

  3) проведення земельних торгів щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності c/г призначення.

  1. Надання можливості користувачам земель c/г призначення тимчасово, строком до одного року, передавати свої права землекористування іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами, для попередження негативних наслідків змін у забезпеченні аграрного сектору економіки трудовими ресурсами, зокрема, внаслідок мобілізації, внутрішнього переміщення громадян України та їх виїзду за кордон тощо.

            В межа Ковельської територіальної громади, відразу після введення в дію цього Закону, розпочались роботи по передачі сільськогосподарським товаровиробникам в оренду земель комунальної власності сільськогосподарського призначення та невитребуваних земельних часток (паїв). На сьогоднішній день укладено договір оренди на три земельні ділянки загальною площею близько 116 га та орендною платою понад 202 тис. грн. Надано дозволи на розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею близько 213 га та         невитребуваних земельних часток (паїв) площею понад 15 га . Затвердження таких документацій із землеустрою та укладання договорів оренди землі стане запорукою поповнення міського бюджету та забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.

                 Слід спеціально підкреслити – нові правові норми розраховані на застосування лише у період воєнного часу. Із відновленням мирного життя держава повернеться до звичних процедур регулювання земельних відносин.

   

  Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону

  Дата проведення торгів:  19  липня 2022 року

  Організатор торгів:   Ковельська міська рада

  Прийняття заяв на участь   до 20:00, 18 лип. 2022

   

  Дані про земельні ділянки:

  1) Продаж земельної ділянки у власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 1.5736 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вулиця Грушевського кадастровий номер 0710400000:30:002:0172. Згідно рішення Ковельської міської ради №17/35 від 27.01.2022 року затверджено суму відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення ділянки в сумі 1 347 016,55 грн., які підлягають відшкодуванню переможцем аукціону.

  Стартова ціна: 2 639 557 грн.

   

  2) Продаж земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови  (для розміщення автостоянки), площею 0,1750 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вулиця Відродження кадастровий номер 0710400000:13:004:0090. Згідно рішення Ковельської міської ради №17/37 від 27.01.2022 року затверджено суму відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення ділянки в сумі 276044,84  грн. , які підлягають відшкодуванню переможцем аукціону.

  Стартова ціна: 356 685  грн.

   

  Ознайомитись із документацією по лотах та умовами реєстрації на участь у земельних торгах можна на сайті      https://ubiz.ua.

   

   

 • Набори відкритих даних


© Ковельська міська рада.